Μήλα Ζαγοράς

Τροποποίηση Προδιαγραφών Φακέλου Π.Ο.Π. «Μήλα Ζαγοράς Πηλίου»

Η εταιρία «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» αναλαμβάνει να εκτελέσει έργο που αφορά την τροποποίηση του φακέλου προδιαγραφών, με την ιδιότητα του Τεχνικού Συμβούλου του Α.Σ. Ζαγοράς. Η τροποποίηση αυτή γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και αφορά στο προϊόν Π.Ο.Π. «Μήλα Ζαγοράς Πηλίου». Η παροχή των υπηρεσιών της εταιρείας χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις, ως εξής:

Α’ Φάση: Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης

Στην τεχνική έκθεση τεκμηριώνεται ότι το προϊόν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή), ώστε να πιστοποιηθεί ως προϊόν Π.Ο.Π. Παράλληλα, τα στοιχεία του φακέλου που αφορούν στη μέθοδο παραγωγής επικαιροποιούνται, μέσω απαλοιφής όσων από αυτά δεν ισχύουν πλέον και μέσω ενσωμάτωσης των μεταβολών που έχουν ανακύψει στο μεσοδιάστημα.

Η τεκμηρίωση της ονομασίας και του είδους της πιστοποίησης (Π.Ο.Π.) βασίζεται στα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τον ιστορικό, πολιτισμικό, οικονομικό και κοινωνικό δεσμό μεταξύ του προϊόντος και των κατοίκων της περιοχής, το γεωγραφικό περιβάλλον της περιοχής και την αιτιώδη αλληλεπίδραση μεταξύ τους.
 • Τα φυσικά γνωρίσματα, τα χημικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το καθιστά μοναδικό.
 • Τις εφαρμοζόμενες μεθόδους καλλιέργειας και παραγωγής του προϊόντος, οι οποίες του προσδίδουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
 • Την οριοθέτηση της περιοχής παραγωγής του προϊόντος (η οριοθέτηση της περιοχής τεκμηριώνεται με βάση ιστορικά δεδομένα που συνδέουν το προϊόν με αυτήν).

Β΄ Φάση: Υποβολή του Τεχνικού Φακέλου και παραλαβή του σχετικού αριθμού πρωτοκόλλου από την Υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου.

Γ’ Φάση: Οριστική έγκριση του Τεχνικού Φακέλου από την Υπηρεσία του αρμόδιου Υπουργείου και διαβίβαση του σχετικού φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή περιλαμβάνει:

 • Την ανταπόκριση σε τυχόν διευκρινίσεις προς το Υπουργείο.
 • Τη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
 • Το χρονικό περιθώριο των δύο (2) μηνών που δίνεται από το Υπουργείο για τυχόν ενστάσεις σε τοπικό επίπεδο.
 • Την επανεξέταση των προδιαγραφών σε περίπτωση ενστάσεων.
 • Την οριστική έγκριση από το Υπουργείο.
 • Τη διαβίβαση του φακέλου στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δ’ Φάση: Οριστική έγκριση του Τεχνικού Φακέλου και απόδοση της σχετικής πιστοποίησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η φάση αυτή περιλαμβάνει:

 • Την ανταπόκριση σε τυχόν διευκρινίσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Το χρονικό περιθώριο του ενός (1) μηνός που δίνεται για τυχόν ενστάσεις σε διεθνές επίπεδο.
 • Την επανεξέταση προδιαγραφών σε περίπτωση ενστάσεων.
 • Τις ειδικές αναλύσεις (κυρίως χημικές) για τον προσδιορισμό των συστατικών του προϊόντος.
 • Την απόδοση της σχετικής Πιστοποίησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Zagorin
Το εμπορικό σήμα “ZAGORIN”, το οποίο κατοχυρώθηκε από τον Α.Σ. Ζαγοράς το 1996. Κάθε μήλο Ζαγοράς Πηλίου κατά τη διάθεσή του στις αγορές φέρει το σήμα σε αυτοκόλλητη ετικέτα.
Μηλεώνας
Εικόνα μηλεώνα στην περιοχή της Ζαγοράς. Η περιοχή της Ζαγοράς είναι ημιορεινή έως ορεινή, με έντονο ανάγλυφο και γειτνιάζει με τη θάλασσα (στο βάθος). Οι μηλεώνες γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις (διακρίνονται αριστερά και δεξιά στη φωτογραφία) και κατά κανόνα καταλαμβάνουν μικρή έκταση. Χαρακτηριστικά της μεθόδου καλλιέργειας είναι η εκτέλεση των καλλιεργητικών εργασιών με το χέρι (όπως η κοπή των αυτοφυών με χορτοκοπτικά μηχανήματα που φαίνεται στη φωτογραφία) και η καλλιέργεια σε αναβαθμίδες. Διακρίνεται επίσης ο ηρτημένος στη μεταλλική δοκό εξατμιστήρας φερομόνης (στο κέντρο της φωτογραφίας), ο οποίος αποτελεί μέρος του δικτύου εξατμιστήρων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της διατάραξης σύζευξης του εντόμου Cydia pomonella (καρπόκαψα της μηλιάς). Η συγκεκριμένη μέθοδος τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται για την καταπολέμηση της καρπόκαψας στο σύνολο των ενταγμένων στην οριοθετημένη περιοχή (Ζαγορά, Πουρί, Μακρυράχη) μηλεώνων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο