ORGANOSEIS-PARAGOGON

Ομάδες & Οργανώσεις Παραγωγών

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ως Ομ.Π. αναγνωρίζονται αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών ή νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου, με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Οι Ο.Π. αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες του συνεταιριστικού ή εμπορικού δικαίου ή σαφώς οριζόμενα μέρη αυτών. Οι Ο.Π. προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και οι ενώσεις τους, του Κανονισμού 1379/2013, μπορούν να αποτελούν και νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κανονισμός 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κανονισμός 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (EE L 347 της 20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.ΥΑ 397/18235/16-2-2017 με θέμα: «..διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.)»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κριτήρια Αναγνώρισης Ομ.Π & Ο.Π.

α) Για την αναγνώριση των Ομ.Π. απαιτούνται ανά τομέα αγροτικής παραγωγής τουλάχιστον πέντε (5) φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα μέλη παραγωγοί.

β) Για την αναγνώριση Ο.Π απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο είκοσι (20) μέλη. Η απαιτούμενη ελάχιστη αξία εμπορευθείσας παραγωγής, για όλα τα προϊόντα που δύνανται να αναγνωριστούν ως Ο.Π καθορίζεται σε 250.000 ευρώ.

Για την αναγνώριση αλιευτικών και βιολογικών Ο.Π καθώς και των Ο.Π. που βρίσκονται σε νησιά εκτός Κρήτης και Εύβοιας καθώς και σε ορεινές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην Οδηγία 81/645/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά, απαιτούνται κατ΄ ελάχιστο δέκα (10) μέλη και ελάχιστη εμπορευθείσα παραγωγή 100.000 ευρώ.

γ) Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής με την ιδιότητα του μέλους σε Ομ.Π ,  Ο.Π. και Ε.Ο.Π., δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος.

δ) Συγκροτούνται με πρωτοβουλία των παραγωγών φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι  μέλη του

ε) Τα μέλη είναι παραγωγοί των προϊόντων που θα αναγνωριστούν (ένα ή περισσότερα)

Αρχές Αναγνώρισης

Πρωτοβάθμια  Επιτροπή Αναγνώρισης (Π.Ε.Α.), η οποία εδρεύει σε κάθε ΔΑΟΚ.

•    Εκδίδει απόφαση αναγνώρισης

•    Παρακολουθεί και ελέγχει  την λειτουργία των Ομάδες  & Οργανώσεις Παραγωγών

•    Ελέγχει τις Ομάδες  & Οργανώσεις Παραγωγών κάθε 3 έτη για την τήρηση των όρων της αναγνώρισης

•    Η Π.Ε.Α. επίσης ως τροποποιεί, ανακαλεί ή αναστέλλει την αναγνώριση

Οι υποχρεώσεις των μελών

εντοπίζονται κυρίως στα ακόλουθα:

•    να εφαρμόζουν τους κανόνες της Οργάνωσης Παραγωγών ή της Ομάδας Παραγωγών.

•    να καταβάλλουν τις χρηματικές εισφορές  

•    να διακινούν  μέσω της Οργάνωσης Παραγωγών ή της Ομάδας Παραγωγών τουλάχιστον το 80% της παραγωγής τους

•    να αποδέχονται τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων

•    να παραμένουν ως μέλη για διάρκεια ενός τουλάχιστον έτους

•    να ανήκουν σε μία μόνο Οργάνωση Παραγωγών ή Ομάδα Παραγωγών ανά προϊόν

Βήματα – Δικαιολογητικά Ίδρυσης Ομ.Π. / Ο.Π.

1.-  Υπαγωγή σε κάποιο αφμ (ΑΣ, ΙΚΕ, Ο.Ε. κλπ.) ή  Απόκτηση ΑΦΜ (αν από μηδενική βάση)

2. – Δημιουργία κατάστασης Μελών

3. – επιλογή προϊόντος:

Για την δημιουργία μιας Ομ.Π. ή Ο.Π. θα πρέπει να καταλήξετε  για το προϊόν που θα αιτηθείτε για Αναγνώριση

Μπορεί να γίνει συνδυασμός προϊόντων  

4. – Ύπαρξη θεωρημένου Καταστατικού με υπογραφές μελών

5. – Πρακτικό απόφασης  & ψήφιση Ειδικού Κανονισμού Λειτουργίας:

Κάθε Οργάνωση Παραγωγών θα πρέπει να διαθέτει ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και να έχει εκλεγμένα όργανα.

6. – Δημιουργία μητρώου μελών:

Θα πρέπει να τηρείται πάντα ενημερωμένο μητρώο μελών.

Ο κάθε παραγωγός μπορεί να συμμετάσχει σε μία μόνο οργάνωση ανά προϊόν.

Συγκέντρωση Υπεύθυνων δηλώσεων μελών ότι δεν ανήκουν σε άλλη Ομ.Π. ή Ο.Π. που διαχειρίζεται το ίδιο προϊόν.

7. – Επιλογή συνεργατών:

Απαιτείται από τα πρώτα βήματα η σύναψη συνεργασίας με ειδικό σύμβουλο (ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.) η οποία στελεχώνεται από ειδικούς γεωπόνους, η οποία θα συντάσσει και θα υπογράφει όλο το εύρος των αιτήσεων – εκθέσεων απέναντι στις αρχές ελέγχου (ΥΠΑΑΤ, ΔΑΟΚ, ΟΠΕΚΕΠΕ).

Απαιτείται η στελέχωση ή εξωτερική ανάθεση της λογιστικής παρακολούθησης των δραστηριοτήτων της Ο.Π. και η τήρηση ειδικής λογιστικής που αφορούν τις Οργανώσεις Παραγωγών.

Απαιτείται η εξωτερική ανάθεση σε ορκωτό λογιστή, ο ετήσιος έλεγχος της λειτουργίας (εάν εγκριθείτε σε πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ) .

8. – Δημιουργία κατάστασης εμπορεύσιμης παραγωγής (αξία & ποσότητα):

Θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που θα αποδεικνύουν σε βάθος Διετίας την αξία εμπορευθείσας παραγωγής όλων των μελών, ώστε να ικανοποιήσουμε το κριτήριο των 250.000€.

Η αξία παραγωγής θα πρέπει να αποδεικνύεται με φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια πώλησης, εκκαθαρίσεις συνεταιρισμών κλπ.) τα οποία προσκομίζουμε με την αίτηση αναγνώρισης.

9.-  Υποβολή αίτησης στην ΔΑΟΚ

10.-  Υποβολή Επιχειρηματικού Σχεδίου πενταετούς διάρκειας

11.- Εγγραφή στο Μητρώο του ΥΠΑΑΤ

Δυνητικές Ενισχύσεις ΟΜΑΔΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Δυνητικές Ενισχύσεις Ομάδων & Οργανώσεων

ΜΕΤΡΟ 9 ΠΑΑ  – ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Δικαιούχοι

Νέες ομάδες παραγωγών &  οργανώσεις παραγωγών,

•    οι οποίες έχουν αναγνωριστεί επίσημα σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 397/18235/2017 ΥΑ  [όπως τροποποιήθηκε 27.10.17],

•    να έχουν αναγνωριστεί μετά από την ημερομηνία που θέτει κάθε φορά η πρόσκληση του ΠΑΑ

•    να ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

Κρίσιμο Σημείο :

Η συγκέντρωση όσο μεγαλύτερου τζίρου από τα μέλη (έως 1.000.000) ώστε να επιτύχουμε την μέγιστη ενίσχυση των 100.000€ για κάθε έτος.

Το ποσό στήριξης καταβάλλεται ανά έτος ως ακολούθως:

·10% της αξίας παραγωγής που έχει διατεθεί στο εμπόριο κατά το 1ο έτος μετά την αναγνώριση
·8% της αξίας παραγωγής κατά το 2ο έτος μετά την αναγνώριση
·6% της αξίας παραγωγής κατά το 3ο έτος μετά την αναγνώριση
·4% της αξίας παραγωγής κατά το 4ο έτος μετά την αναγνώριση
·2% της αξίας παραγωγής κατά το 5ο έτος μετά την αναγνώριση

Δεσμεύσεις και Υποχρεώσεις δικαιούχων

• Να ενημερώνουν έγκαιρα και ορθά τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) σχετικά με την πορεία υλοποίησης της πράξης, αποστέλλοντας όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην υλοποίηση / επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου όπως και να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του ΕΦΔ.

• Να διατηρήσουν την οντότητά τους, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή η Ομάδα Παραγωγών / Οργάνωση Παραγωγών να παραμένει αναγνωρισμένη και να μην επηρεάζει κάποιον από τους όρους ένταξης ή τους στόχους που έχουν τεθεί στο επιχειρηματικό σχέδιο.

Υλοποίηση Επιχειρηματικού σχεδίου

 • Διάρκειας 5 ετών
 • Συντάσσεται από ΓΕΩΠΟΝΟ της ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
 • 5-ετής ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
 • Διατυπώνει ενέργειες και δεσμευτικούς στόχους για τη μελλοντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων σε σχέση με την αρχική κατάσταση
 • Επίτευξη δύο (2) τουλάχιστον στόχων
 • Να έχει μετρήσιμους στόχους
 • Να έχει περιγραφή των ενεργειών για την επίτευξη αυτών.
 • Αφορά την πρωτογενή γεωργική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων καθετοποίησης)
 • Περιεχόμενα:
  • Περιγραφή της αρχικής κατάστασης (προϊόντα δραστηριοποίησης, του υφιστάμενου εξοπλισμού, των υφιστάμενων υποδομών και της υφιστάμενης κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης)
  • Περιγραφή της τελικής (μελλοντικής) κατάστασης
  • Εκτιμώμενη αξία παραγωγής των προϊόντων ανά έτος για το σύνολο της πενταετίας
  • Συμμετοχή σε άλλα μέτρα του ΠΑΑ (π.χ. μέτρο 16)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.:

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αποτέλεσε ή αποτελεί τον Τεχνικό Σύμβουλο αναγνώρισης / υποστήριξης & υλοποίησης δράσεων στους ακόλουθους φορείς:

Επιχειρησιακά Προγράμματα & Μέτρο 9

 • Ο.Π. ΑΣ ΖΑΓΟΡΑΣ
 • Ο.Π. ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ                           
 • Ο.Π. ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ        
 • Ο.Π.  ΑΕΣ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΕ
 • Ομ.Π. ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ
 • Ομ.Π ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΑΜΨΟΥΣ
 • Ομ.Π. ΑΣ ΔΙΟΝ ΟΛΥΜΠΟΥ
 • Ο.Π. ΦΡΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΌΡΜΑΣ
 • Ο.Π. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
 • Ομ.Π. ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο