Καλλιέργεια Καλαμποκιού.
Καλλιέργεια Καλαμποκιού.

Ενεργειακές Καλλιέργειες

Η ανάγκη για τη μείωση εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα οδήγησε πολλές χώρες στη

στροφή προς ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σήμερα, η παραγωγή ηλεκτρισμού από βιοαέριο προερχόμενο από αγροτικά (υπο)προϊόντα είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη τάση διεθνώς. Ανάμεσα στα διάφορα υποστρώματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, το καλαμπόκι κατέχει κυρίαρχη θέση, ιδιαίτερα λόγω του υψηλού δυναμικού παραγωγής, της εκμηχάνισης της καλλιέργειας, της δυνατότητας ενσίρωσης αλλά και της ευκολίας ενσωμάτωσής του στον αγροτικό προγραμματισμό. Οι σημαντικότεροι παράγοντες για τη μεγιστοποίηση της παραγωγής βιοαερίου από καλαμπόκι είναι η επιλογή του υβριδίου, ο χρόνος συγκομιδής, ο τρόπος διατήρησης και προετοιμασίας του ενσιρώματος καθώς και η θρεπτική σύσταση της ενεργειακής καλλιέργειας. Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΕ παρέχει τα τελευταία χρόνια σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, υπηρεσίες επίβλεψης της καλλιέργειας, καθορισμού του βέλτιστου χρόνου συγκομιδής και παρακολούθησης της πορείας ενσίρωσης με στόχο την μεγιστοποίηση της παραγωγής μεθανίου.

Καλλιέργεια Καλαμποκιού.
Καλλιέργεια Καλαμποκιού.
Συγκομιδή Καλαμποκιού.
Συγκομιδή Καλαμποκιού.
Κάλυψη Ενσιρώματος.
Κάλυψη Ενσιρώματος.
Μετάβαση στο περιεχόμενο