ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Bιολογικά Προϊόντα  BIO PRODUCTS

Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς:

Φυτική Παραγωγή

 • Φρούτα και ξηρούς καρπούς
 • Κηπευτικά υπαίθρου και θερμοκηπίου
 • Σιτηρά και Όσπρια
 • Βιομηχανικά φυτά
 • Φυτικά είδη για παραγωγή ζωοτροφών
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
 • Συλλογή άγριων φυτικών ειδών
 • Πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Μανιτάρια

Ζωική Παραγωγή

 • Γάλα και κρέας αιγοπροβάτων και βοοειδών
 • Χοιρινό κρέας
 • Αυγά και κρέας πουλερικών
 • Μέλι και μελισσοκομικά προϊόντα

Μεταποίηση

 • Γαλακτοκομικά και τυροκομικά
 • Προϊόντα κρέατος
 • Προϊόντα φρούτων και λαχανικών
 • Λίπη και Έλαια
 • Αρτοποιήματα και άλευρα
 • Προϊόντα ζαχαροπλαστικής
 • Ζυμαρικά
 • Οίνοι και ποτά
 • Ζωοτροφές
 • Ζύμες σε τρόφιμα ή σε ζωοτροφές
 • Δραστηριότητες αποθήκευσης, εμπορίας και εισαγωγής

Τα βιολογικά προϊόντα ελέγχονται και πιστοποιούνται με βάση νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίες του ΄90. Η εξέλιξη της βιολογικής γεωργίας και των απαιτήσεων της αγοράς οδήγησε στην ανανέωση αυτής της νομοθεσίας με την έκδοση των Κανονισμών της Ε.Ε. με αρ. 834/2007 και 889/2008 και μετέπειτα του 848/2018. Τόσο η ευρωπαϊκή όσο και η εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 245090/2006) ορίζουν ότι την ευθύνη για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων αναλαμβάνουν ιδιωτικοί αμερόληπτοι φορείς πιστοποίησης οι οποίοι αξιολογούν την ορθή εφαρμογή των κανόνων παραγωγής βιολογικών προϊόντων.

Οργανώσεις Παραγωγών  PRODUCTION ORGANIZING

Ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ), αναγνωρίζεται κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή σαφώς οριζόμενο μέρος ενός νομικού προσώπου με εμπορική ιδιότητα, το οποίο έχει συσταθεί νόμιμα με πρωτοβουλία των παραγωγών κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο α) του Κανονισμού ΕΕ 1307/2013 του Συμβουλίου, οι οποίοι καλλιεργούν ένα από τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1, Μέρος ΙΧ του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 ή/και προϊόντα που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση. Τέτοια νομικά πρόσωπα είναι:

 • Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις).
 • Εταιρείες του Εμπορικού Νόμου (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε.)

Η Οργάνωση παραγωγών συνιστάται με πρωτοβουλία των παραγωγών που πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • έχει συσταθεί με πρωτοβουλία των γεωργών οι οποίοι καλλιεργούν ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που απαριθμούνται παρακάτω ή/και τα προϊόντα αυτά που προορίζονται αποκλειστικά για μεταποίηση
 • έχει ως στόχο τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών καλλιεργητικών πρακτικών (ολοκληρωμένη διαχείριση AGRO 2)
 • την εξασφάλιση του προγραμματισμού της παραγωγής
 • τη συγκέντρωση της προσφοράς και τη διάθεση στην αγορά της παραγωγής των μελών της οργάνωσης
 • τη βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και τη σταθεροποίηση των τιμών παραγωγού

Μέλη της Οργάνωσης Παραγωγών, είναι τα νόμιμα μέλη του νομικού προσώπου που είναι παραγωγοί του προϊόντος /ή των προϊόντων που αφορά η αναγνώριση και τα οποία εγγράφονται στο υποχρεωτικά τηρούμενο μητρώο μελών της ΟΠ.

Κάθε γεωργός θα πρέπει να είναι μέλος μόνο σε μια ΟΠ για τα προϊόντα που παράγονται στην εκμετάλλευσή του και καλύπτονται από την απόφαση αναγνώρισης της ΟΠ. Η ελάχιστη διάρκεια συμμετοχής ενός παραγωγού σαν μέλος σε μια ΟΠ καθορίζεται στο καταστατικό του νομικού προσώπου και στον ειδικό κανονισμό λειτουργίας της ΟΠ και δεν δύναται να είναι κατώτερη από ένα έτος.

Κάθε Οργάνωση Παραγωγών θα πρέπει να διαθέτει Ειδικό κανονισμό λειτουργίας και να έχει εκλεγμένα όργανα.

Η αναγνώριση των Οργανώσεων Παραγωγών γίνεται εφ όσον πληρούνται τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 154 του Καν.ΕΕ 1308/2013 σε συνάρτηση με τον ελάχιστο αριθμό μελών (μητρώο μελών) και την ελάχιστη αξία της εμπορεύσιμης παραγωγής, τα οποία αναπροσαρμόζονται κάθε 2-3 έτη με απόφαση του ΥΠΑΑΤ ανά νομό και είδος προϊόντος. Το ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ είναι στην ουσία μία λίστα με τα στοιχεία των παραγωγών, τις εκτάσεις που καλλιεργούν και την υπογραφή τους. Η ΑΞΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ θα πρέπει να αποδεικνύεται με φορολογικά παραστατικά (τιμολόγια πώλησης, εκκαθαρίσεις συνεταιρισμών κλπ).

Η αίτηση για την αναγνώριση γίνεται στην Δ/νση Γεωργίας (όλον τον χρόνο η υποβολή), ενώ η έγκριση του Επιχειρησιακού Σχεδίου από το Υπ. Α. Α. Τ.

Εφόσον αναγνωριστεί μία Ο.Π. έχει δικαίωμα να αιτηθεί έως τις 15 – Σεπτεμβρίου έγκριση Επιχειρησιακού. Σχεδίου το οποίο θα εφαρμοστεί για την επόμενη χρονιά.

Ο προϋπολογισμός του Επιχ. Σχεδίου καθορίζεται από τον τζίρο της προηγούμενης 3ετίας που συγκεντρώνουν τα μέλη έως του ύψους του 8,2% (αν μία ομάδα έχει μέσο τζίρο 3ετίας 600.000€ τότε το Επιχ. Σχέδιο έχει ύψος 49.200€).

Η επιδότηση του Επιχ. Σχεδίου ανέρχεται σε 50% (60% με προϋποθέσεις).

Έχουν διάρκεια από 3 έως 5 έτη

Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων  OLIVE TREE PRODUCTIONS

Οι Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) δύναται να σχηματιστούν και να εγκριθούν σύμφωνα με την εφαρμογή του καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, των άρθρων 103 και 125 και του καν. (ΕΚ) 867/2008 της Επιτροπής, όπως αυτοί ισχύουν, ικανοποιώντας τα κριτήρια που θέτει το ΥΠΑΑΤ ανά περιφερειακή ζώνη.

Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων δύναται να έχουν τις εξής μορφές:

 • οργανώσεις παραγωγών αποτελούνται αποκλειστικά από ελαιοπαραγωγούς που δεν μετέχουν σε άλλη εγκεκριμένη οργάνωση παραγωγών (π.χ. Οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (Οργανώσεις Παραγωγών)
 • ενώσεις οργανώσεων παραγωγών αποτελούνται αποκλειστικά από εγκεκριμένες οργανώσεις παραγωγών που δεν μετέχουν σε άλλη ένωση εγκεκριμένων οργανώσεων παραγωγών
 • λοιπές οργανώσεις φορέων αποτελούνται αποκλειστικά από ελαιουργικούς φορείς που δεν μετέχουν σε άλλη εγκεκριμένη οργάνωση φορέων
 • διεπαγγελματικές οργανώσεις παρουσιάζουν ευρεία και ισόρροπη εκπροσώπηση του συνόλου των οικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την παραγωγή, τη μεταποίηση και το εμπόριο του ελαιολάδου ή/και των επιτραπέζιων ελιών

Εφόσον αναγνωριστούν οι ΟΕΦ, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν την έγκριση τριετούς προγράμματος εργασίας, το οποίο απαρτίζεται από δραστηριότητες για κοινοτική & εθνική χρηματοδότηση της τάξεως 75-100%.

Οι επιλέξιμες για κοινοτική χρηματοδότηση δραστηριότητες των εγκεκριμένων προγραμμάτων των Ο.Ε.Φ., είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 5 του Καν. (ΕΚ) αριθ. 867/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 • τομέας της παρακολούθησης και της διοικητικής διαχείρισης της αγοράς στον κλάδο του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
 • τομέας της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας
 • τομέας της βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών
 • τομέας της Ιχνηλασιμότητας, πιστοποίησης και προστασίας της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών
 • τομέας της διάδοσης πληροφοριών σχετικών με τις δραστηριότητες των οργανώσεων φορέων που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

Καθορισμός Περιφερειακών Ζωνών που σχετίζεται άμεσα με τα κριτήρια αναγνώρισης των ΟΕΦ.

Ως περιφερειακές ζώνες, όπως αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ. 3, στοιχείο α) του καν. (ΕΚ) 867/2008 της Επιτροπής, για την ελληνική επικράτεια ορίζονται οι εξής:

 • Περιφερειακή ζώνη Ηρακλείου (Νομός Ηρακλείου)
 • Περιφερειακή ζώνη υπολοίπου Κρήτης (Νομοί Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων)
 • Περιφερειακή ζώνη Πελοποννήσου (Νομοί Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας)
 • Περιφερειακή ζώνη Δυτικής Ελλάδας (Νομοί Αιτ/νίας, Αχαΐας, Ηλείας)
 • Περιφερειακή ζώνη Ιονίων Νήσων (Νομοί Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας)
 • Περιφερειακή ζώνη Στερεάς Ελλάδας (Νομοί Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας)
 • Περιφερειακή ζώνη Λέσβου
 • Περιφερειακή ζώνη υπόλοιπο χώρας.
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ  NEW FARMERS

Σκοπός του προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόλησή τους με τη γεωργία γεγονός που θα συμβάλει θετικά τόσο στην απασχόληση όσο και στην ύπαιθρο.

Βασικός στόχος του κάθε ενδιαφερόμενου που επιδιώκει να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν είναι απλά το πριμ πρώτης εγκατάστασης αλλά ο πιο σωστός συνδυασμός προϋποθέσεων ώστε να πετύχει το άριστο αποτέλεσμα μεταξύ ενός μελλοντικού επενδυτικού σχεδίου με το οποίο θα επιτύχει τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το πρόγραμμα των Νέων Aγροτών καθώς και την διεκδίκηση δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα μέσω του σχεδίου Δράσης που θα παρουσιάσει.

ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ  FARMING PLANS

Σκοπός του προγράμματος «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης, μέσω της καλύτερης χρήσης των συντελεστών παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής νέων τεχνολογιών – καινοτομιών, με στόχο τη στροφή προς την ποιότητα, τα βιολογικά προϊόντα και τη διαφοροποίηση της εκμετάλλευσης.

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  AGRO TOURISM

Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, η βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, η αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, η συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς και προβολή – προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών.

ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  CONSULTATIONS

Όλοι οι γεωργοί, ακόμη και όσοι δε λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), έχουν πρόσβαση στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. σε εθελοντική βάση

«Σύστημα Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σ.Π.Σ.Γ.Ε.)» είναι το ολοκληρωμένο σύστημα που σκοπό έχει την υποστήριξη των γεωργών για τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργικής τους εκμετάλλευσης ή επιχείρησης.

Όλοι οι γεωργοί, ακόμη και όσοι δε λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), έχουν πρόσβαση στο Σ.Π.Σ.Γ.Ε. σε εθελοντική βάση.

Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. εξασφαλίζει την πρόσβαση των γεωργών σε εξατομικευμένες συμβουλές που λαμβάνουν υπόψη την ειδική κατάσταση της εκμετάλλευσης ή επιχείρησής τους. Στην περίπτωση που ο αποδέκτης είναι ομάδα, οι συμβουλές μπορούν σε ορισμένες περιπτώσεις να παρέχονται, εάν έχει αιτιολογηθεί δεόντως και κρίνεται σκόπιμο, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης και των αναγκών των επιμέρους χρηστών των συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. έχει στρατηγική κατεύθυνση την υιοθέτηση και καθιέρωση ενός βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. παρακολουθείται, αξιολογείται και τεκμηριώνεται στη βάση ενός ενιαίου δημόσιου πληροφοριακού συστήματος.

Οι γεωργικές συμβουλές εξυπηρετούν, μεταξύ άλλων, τους στόχους που τίθενται σε ενωσιακό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, στόχους και πολιτικές που αποτυπώνονται στις Στρατηγικές Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση των Περιφερειών (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation – RIS3).

Το Σ.Π.Σ.Γ.Ε. δεν αποτελεί ελεγκτικό μηχανισμό τήρησης των εθνικών και κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά περισσότερο μηχανισμό ευαισθητοποίησης των γεωργών, αφενός για τη σχέση μεταξύ των γεωργικών πρακτικών και της διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αφετέρου για τα πρότυπα για το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή, την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των γεωργικών εκτάσεων, την ασφάλεια των τροφίμων, τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων και των φυτών και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Θεματικά πεδία γεωργικών συμβουλών

I. Συμβουλές που παρέχονται για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και τα πρότυπα για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, καθώς και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης και

β) επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές – πρασίνισμα.

II. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη, για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τα νερά).

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) στην ορθολογική χρήση του νερού στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης σχεδίου διαχείρισης νερού για τις ανάγκες της γεωργικής εκμετάλλευσης,

β) στην προστασία και ορθή διαχείριση υδάτων συμπεριλαμβανομένης και της ορθολογικής χρήσης λιπασμάτων, γ) στην ορθολογική διαχείριση των ζωικών αποβλήτων (κοπριάς) με στόχο την μείωση της ρύπανσης των υδάτων.

III. Συμβουλές που παρέχονται για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη για την εφαρμογή του άρθρου 55 του Καν.(ΕΚ) 1107/2009, ιδίως όσον αφορά στη συμμόρφωση με τις γενικές αρχές της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας που αναφέρονται στο άρθρο 14 της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ (ν. 4036/2012 A΄ 8).

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον συμβουλές που αφορούν:

α) στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων,

β) γενικές αρχές ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

IV. Συμβουλές στο γεωργικό τομέα σχετικά με δράσεις που μετριάζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και προωθούν την προσαρμογή της γεωργίας.

Στο θεματικό πεδίο περιλαμβάνονται, τουλάχιστον, συμβουλές που αφορούν:

α) στις δράσεις για το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή της γεωργίας σε αυτή, β) στη χρήση υποπροϊόντων, αποβλήτων, υπολειμμάτων και λοιπών πρώτων υλών, εκτός τροφίμων, για τους σκοπούς της βιοοικονομίας,

γ) στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες. V. Συμβουλές για την ορθή εφαρμογή των μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» και «Βιολογική Γεωργία» σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αντίστοιχα και πιο συγκεκριμένα, συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων:

α) που προκύπτουν από τον Καν. (ΕΕ) 834/2007 σχετικά με τη βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

β) των δράσεων του μέτρου «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα», όσο και των ελάχιστων απαιτήσεων που θεσπίζονται από την εθνική νομοθεσία και εφαρμόζονται στις δράσεις αυτές.

VI. Συμβουλές για τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, τη βελτίωση της βιωσιμότητας, την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων, την τομεακή ολοκλήρωση, την καινοτομία, τον προσανατολισμό στην αγορά, την προαγωγή της επιχειρηματικότητας και την ενθάρρυνση της μετατροπής των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποίησης της οικονομικής τους δραστηριότητας.

VII. Συμβουλές για τη διαχείριση κινδύνου και τη θέσπιση κατάλληλων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών καθώς και νόσων των ζώων και των φυτών.

VIII. Συμβουλές για την εφαρμογή προτύπων εργασιακής ασφάλειας με βάση την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

IX. Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή άλλων συστημάτων παραγωγής.

Χ. Συμβουλές προς νέους και νεοεισερχόμενους γεωργούς, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

α) Διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων.

β) Συνεργασίες και πρόσβαση στην αγορά.

γ) Κανονιστικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.

δ) Τεχνικές καλλιέργειας/κτηνοτροφίας και νέες τεχνολογίες.

ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ  DE-NITRO IN FARMING

Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών μέσω: 

 • της μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Προγράμματα Δράσης
 • της μείωσης της κατανάλωσης νερού
 • της δημιουργίας χώρων οικολογικής αντιστάθμισης.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  INVESTMENTS

Σχεδιασμός, Υποβολή, Παρακολούθηση, Διαχείριση και Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροδιατροφικού τομέα, στα πλαίσια Αναπτυξιακών Νόμων και Κοινοτικών ή Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που αφορούν επενδύσεις μεταποίησης και εμπορίας που αφορούν το γάλα, κρέας, αυγά – πουλερικά, μέλι, σηροτροφία, δημητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνο, οπωροκηπευτικά, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ -ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  FARMING VIABILTY

Βασικός στόχος των μελετών σκοπιμότητας / βιωσιμότητας (feasibility studies) είναι να καθορίζουν και να ποσοτικοποιούν το κόστος και τις ωφέλειες των επενδυτικών προγραμμάτων, προκειμένου να διευκολύνουν αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση υλοποίησης όλων των επενδυτικών προσπαθειών.

ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  STUDIES FOR FARMING PLANS

Η εκπόνηση κλαδικών μελετών απαιτείται προκειμένου να καθοριστεί η στρατηγική ενός κλάδου της οικονομίας και να ληφθούν οι κατάλληλες θεσμικές, υποστηρικτικές, και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει, αλλά και να οδηγηθεί μελλοντικά στην ανάπτυξη.

ΠΟΠ, ΠΓΕ και ΕΠΠΕ  POP - PGEEPPE
 

Ως «Προστατευόμενη Ονομασία ΠροέλευσηςΠΟΠ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Ως «Προστατευόμενη Γεωγραφική ΈνδειξηΠΓΕ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, και του οποίου μία συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Τα «Ειδικά Παραδοσιακά Προϊόντα ΕγγυημέναΕΠΠΕ» είναι κυρίως προϊόντα μεταποίησης που χαρακτηρίζονται από τη σύσταση ή τον τρόπο παρασκευής τους, που έχει ιστορία δεκαετιών ή και αιώνων και ενσωματώνει την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα, δηλαδή τη λαογραφία και τις παραδόσεις του λαού που τα παράγει. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην παράδοση και τη διατροφική κουλτούρα των Ευρωπαίων πολιτών και παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία οφείλονται στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής καλλιέργειας και στις ειδικές συνθήκες παραγωγής και μεταποίησης.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  ENVIRONMENTAL ISSUES

Στοχεύουν στην διερεύνηση όλων των παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος που επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς και των μεθόδων που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Οι συγκεκριμένες μελέτες είναι προαπαιτούμενες για την αδειοδότηση κάθε δραστηριότητας που επιβαρύνει το φυσικό περιβάλλον, όπως κτηνοτροφικές μονάδες του πρωτογενή τομέα, μονάδες μεταποίησης, τουριστικά καταλύματα κτλ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο