IFS BROKER

IFS Broker

Το IFS Broker δημιουργήθηκε το 2010 είναι ένα πρότυπο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης υπηρεσιών εμπορικών πρακτορείων, εισαγωγέων και μεσιτών σε σχέση με την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων. Το IFS Broker αναπτύχθηκε για να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, καλύπτοντας την απόσταση μεταξύ παραγωγής και διανομής. Το Πρότυπο αξιολογεί τους συναλλασσόμενους ώστε να διασφαλίσει ότι έχουν εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα ώστε οι προμηθευτές τους να λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας των προϊόντων. Οι μεσίτες, οι αντιπρόσωποι και οι εισαγωγείς πρέπει επίσης να παρακολουθούν τη συμμόρφωση του προμηθευτή τους, ώστε τα παρεχόμενα προϊόντα να πληρούν τις κανονιστικές προδιαγραφές. H πιστοποίηση καλύπτει και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Η πιστοποίηση με βάση το πρότυπο IFS αποτελεί σημαντική βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν οι επιχειρήσεις τροφίμων προκειμένου να εξάγουν τα προϊόντα τους στη Γερμανία και τη Γαλλία, καθώς ολοένα και περισσότεροι λιανέμποροι των χωρών αυτών ζητούν πιστοποιητικό IFS από τους προμηθευτές τους. Ο κανονισμός του προτύπου προσδιορίζει ένα ποσοτικοποιημένο σύστημα αξιολόγησης πλήρωσης των απαιτήσεων και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης εκφράζεται σε ποσοστιαία βάση. Έτσι, ο πελάτης ενός προμηθευτή μπορεί να αξιολογήσει ποσοτικά την απόδοση του προμηθευτή του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο