CONSULTATIONS

Γεωργικοί Σύμβουλοι

Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Καθώς o αγροτικός τομέας σήμερα καλείται να δραστηριοποιηθεί μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον έντονων αλλαγών και προκλήσεων, τα ζητήματα της εκπαίδευσης και της διάδοσης της έρευνας κερδίζουν ολοένα και περισσότερο χώρο στη δημόσια συζήτηση, μιας και πλέον αναγνωρίζεται ότι η επένδυση στην παραγωγή και η συσσώρευση και διάδοση της καινοτόμου γνώσης είναι πλέον καθοριστική στο δρόμο προς την οικονομική ανάπτυξη.

Από τα πλέον σημαντικά και υπογραμμισθέντα διαθρωτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού αγροτικού τομέα αποτελεί το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των απασχολούμενων στο κλάδο αυτό. Η βασική γεωργική κατάρτιση για το έτος 2010 στη χώρα μας αντιπροσώπευε μόλις το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό του 3% , εν αντίθεση με τη πρακτική εμπειρία που ανερχόταν στο 97% (Eurostat, 2013). Όπως διαπιστώνεται από τα παραπάνω, το χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης των αγροτών σε συνδυασμό με τον υψηλό μέσο όρο ηλικίας καταδεικνύει τη δυσκολία που υπάρχει στην πρόσληψη και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, τη διστακτικότητα στη διαφοροποίηση της παραγωγής σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς και τις περιβαλλοντικές επιταγές. Όλα τα παραπάνω συντελούν επιμεριστικά στον αργό μετασχηματισμό όλου του φάσματος της αγροδιατροφικής αλυσίδας προς ένα βιώσιμο τρόπο διαχείρισης και στη ευθυγράμμισή της με τις τάσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Προκειμένου ο αγρότης–παραγωγός να ανταποκριθεί άμεσα στα κελεύσματα της αγοράς επιδεικνύοντας προσαρμοστικότητα αλλά και δυνατότητα για άμεση ενσωμάτωση νέων διαδικασιών στα συστήματα παραγωγής, χρειάζεται νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Το κενό αυτό της διάδοσης της γνώσης στους διαχειριστές του φυσικού κεφαλαίου έρχεται να καλύψει η ΚΑΠ μέσω των υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών. Αυτή η πολιτική έρχεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της διάδοσης της καινοτομίας και της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα αποτελώντας επιλογή ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση της μακροβιότητας του κλάδου.

Συγκεκριμένα, μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 και του Υπό-Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών», δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους γεωργούς – κτηνοτρόφους της πρόσβασης σε δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες από πιστοποιημένους φορείς του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.  

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. είναι εγκεκριμένη ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Φ.Π.Γ.Σ.) από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ με αρ. μητρώου: ΑΦ1025 και θα συμμετάσχει στην διαγωνιστική διαδικασία ανάδειξης της υλοποίησης του Υπό-Μέτρου 2.1.

Τι χαρακτηριστικά έχει το Μέτρο των Γεωργικών Συμβουλών;

H Παροχή συμβουλών στους αγρότες στο πλαίσιο της ΚΑΠ και με την χρήση πιστοποιημένων δομών έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Οι συμβουλές

 • Δεν περιορίζονται στην παροχή νομικών πληροφοριών της Ε.Ε.
 • Προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες διαχείρισης της κάθε εκμετάλλευσης,
 • Καλύπτουν τις υποχρεώσεις για την πολλαπλή συμμόρφωση κα το πρασίνισμα,
 • Καλύπτουν την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα,
 • Καλύπτουν την οδηγία για την αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων,
 • Καλύπτουν τις απαιτήσεις Μέτρων του ΠΑΑ,
 • Αποτυπώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων,
 • Αποδίδουν πληροφορίες σχετικά με τον μετριασμό και την προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής, τη βιοποικιλότητα και προστασία του νερού
 • Προσφέρουν οικονομική αποτίμηση της εκμετάλλευσης.

Για τους παραγωγούς

 • Η συμμετοχή στο Μέτρο είναι εθελοντική.
 • Μπορούν να επωφεληθούν από δωρεάν εργαστηριακές αναλύσεις εφόσον αυτές προβλέπονται στα πλαίσια της συμβουλής.
 • Δεν επιβαρύνονται οικονομικά από τη χρήση των συμβουλών.
 • Η εφαρμογή των συμβουλών από τους παραγωγούς δεν είναι υποχρεωτική.

Γιατί ένας παραγωγός να μπει στη διαδικασία να τις εφαρμόσει;

Η εθελοντική χρήση των συμβουλευτικών υπηρεσιών μέσω των δομών Γεωργικών Συμβούλων στοχεύει στο:

 • να ευαισθητοποιήσει τους αγρότες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που θέτουν οι πολιτικές της  Ε.Ε. για την προστασία του περιβάλλοντος, για την άσκηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για την ασφάλεια των τροφίμων.
 • να τους βοηθήσει στο να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις την πολλαπλής συμμόρφωσης και του πρασινίσματος και τον τρόπο διασύνδεσης των απαιτήσεων αυτών με μία βιώσιμη γεωργία.
 • να βελτιώσει την αντίληψη των αγροτών ότι είναι θεματοφύλακες της προστασίας του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της προστασίας της ανθρώπινης υγείας
 • να βελτιώσουν τη βιωσιμότητα της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

Ποιοι εμπλέκονται στην υλοποίηση του Μέτρου;

 • Οι αγρότες ως ωφελούμενοι από τις συμβουλές για τη γεωργική τους εκμετάλλευση.
 • Το ΥΠΑΑΤ που θέτει προτεραιότητες για την πρόσβαση στο σύστημα.
 • Οι Πιστοποιημένοι Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.).

Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτικές πληροφορίες: +30 231 6004580, info@aeiforiki.gr.

Μετάβαση στο περιεχόμενο