Υπηρεσίες

Κατηγορία : ΠΟΙΟΤΗΤΑ

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα. Η προηγούμενη έκδοση του προτύπου (ISO 9001:2000) αντικαταστάθηκε το 2008 από τη νέα, και επι του παρόντος...

Κατηγορία : ΥΓΕΙΑ- ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το OHSAS 18001 εκδόθηκε το 1999, αναθεωρήθηκε το 2007 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα πρότυπα διεθνώς για τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας...

Σκοπός του προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόλησή τους με τη...

Σκοπός προγράμματος «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης...

Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της...

Ο «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» έχει ως στόχο να βοηθάει τον παραγωγό στη βελτίωση της θέσης του σε σχέση με τα πρότυπα της πολλαπλής συμμόρφωσης που...

Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών μέσω...

Σχεδιασμός, Υποβολή, Παρακολούθηση, Διαχείριση και Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροδιατροφικού τομέα, στα πλαίσια Αναπτυξιακών...