ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 5ο έτος υλοποίησης του έργου "Πιστοποίηση FiberMax με βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές" (CSF)

Date: 
Πέμπτη, 13 February 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 5ο έτος υλοποίησης του έργου «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» CERTIFIED SUSTAINABLE FiberMax® (CSF), στο οποίο η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ήταν Φορέας Υλοποίησης.

Το πρόγραμμα που υλοποιείται από την BASF στην Ελλάδα, έχει ως στόχο να αναδείξει το βαμβάκι που παράγεται από τις ποικιλίες FiberMax, μέσα από κοινωνικά δίκαιο, οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά προσαρμοσμένο τρόπο παραγωγής.

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. για την καλλιεργητική περίοδο 2019 είχε την επίβλεψη της υλοποίησης του προγράμματος σε δύο (2) εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, τη ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ & τα Θρακικά Εκκοκκιστήρια ΑΕ για την πλήρη εφαρμογή του πρωτοκόλλου CSF, συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης των αγροτεμαχίων.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν από δέκα (10) Γεωτεχνικούς πεδίου της ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. συνοπτικά οι ακόλουθες εργασίες:
• Αξιολόγηση των υπογεγραμμένων Δηλώσεων Εθελοντικής Συμμετοχής των παραγωγών.
• Χαρτογράφηση μέσω της αποτύπωσης των αγροτεμαχίων σε ένα ψηφιακό χάρτη μέσω της customized web εφαρμογής, που δημιούργησε η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με την εταιρεία Trinity Systems - ICT Solutions.
• Επιθεώρηση παραγωγών βάσει των Απαιτήσεων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του CSF.
• Οριστικοποίηση του πεδίου πιστοποίησης ανά συνεργαζόμενη επιχείρηση, βάσει των αποτελεσμάτων των διενεργούμενων επιθεωρήσεων και των δηλωμένων αγροτεμαχίων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2019.
• Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων παραγωγών σχετικά με τις ΑΓΕ του CSF, την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων και την ασφαλή χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
• Ανάπτυξη μηχανισμού συλλογής και αποτύπωσης των εισροών των παραγωγών, στα ενταγμένα στο σχήμα πιστοποίησης αγροτεμάχια.
• Ανάπτυξη δεικτών (σε συνεργασία με την BASF) ανά εκκοκκιστική επιχείρηση.
• Συλλογή δεδομένων και παραστατικών εισροών παραγωγών σχετικών με τους ανωτέρω δείκτες.
• Παρακολούθηση της συγκομιδής των ενταγμένων αγροτεμαχίων.
• Εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού των εκκοκκιστηρίων σχετικά με τις Απαιτήσεις για τις Εκκοκκιστικές Επιχειρήσεις του CSF.
• Ανάπτυξη και παρακολούθηση, μέσω εσωτερικών επιθεωρήσεων, της διαδικασίας ιχνηλασιμότητας εντός των εκκοκκιστηρίων.
• Υλοποίηση επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων των εκκοκκιστηρίων βάσει των ΑΕΕ του CSF.
• Συλλογή των απαραίτητων ισοζυγίων σύσπορου – παραγόμενης ίνας.

Η υλοποίηση εφαρμογής του πρωτοκόλλου από τους συνεργαζόμενους βαμβακοπαραγωγούς στις δύο εκκοκκιστικές επιχειρήσεις (ΒΙΟΛΑΡ ΑΕ & Θρακικά Εκκοκκιστήρια ΑΕ) που παρακολουθούσε η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., υπερκάλυψε τους στόχους που είχαν τεθεί από τα εμπλεκόμενα μέρη, επιβεβαιώνοντας την ήδη αποτυπωμένη ανοδική τάση από την έναρξη του.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις συμμετέχουσες εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και των περιοχών εφαρμογής του πρωτοκόλλου CSF, μπορεί κάποιος να λάβει μέσα από την κύρια ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.certifiedfibermax.gr/, καθώς και από την web-εφαρμογή του 5ου έτους υλοποίησης (προσβάσιμη μέσα από την διεύθυνση https://www.aeiforiki-afis.gr/ ).