ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -2013» ΕΡΓΟ AGROLESS

Κύριος σκοπός του Έργου AGROLESS είναι να αναπτυχθούν πρωτόκολλα πρακτικών γεωργίας μειωμένων εισροών σε τρεις άξονες: - Άρδευση, - Λίπανση, - Φυτοπροστασία. Το Έργο στοχεύει στην αύξηση της απόδοσης των καλλιεργειών, στην βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, στην αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, αρδευτικό νερό) με την χωροχρονικά διαφοροποιημένη εφαρμογή τους και την προστασία των φυσικών πόρων μέσω της μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος. Οι Εταίροι του Έργου είναι: - Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος, Ελλάδα), - Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα), - Το Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος (Ελλάδα), - Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Ελλάδα), - Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (Ελλάδα), - Η Περιφέρεια του Haskovo (Βουλγαρία), - Ο Δήμος Lyubimets (Βουλγαρία), - Η Περιφέρεια Kardzhali (Βουλγαρία), - Το Πανεπιστήμιο Plovdiv (Βουλγαρία). Το Έργο AGROLESS περιλαμβάνει πέντε Πακέτα Εργασίας: - Πακέτο Εργασίας 1: Διαχείριση και συντονισμός, - Πακέτο Εργασίας 2: Πληροφόρηση και δημοσιότητα, - Πακέτο Εργασίας 3: Επιχειρησιακός σχεδιασμός για την εφαρμογή της γεωργίας μειωμένων εισροών, - Πακέτο Εργασίας 4: Πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων και πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων, - Πακέτο Εργασίας 5: Αξιολόγηση και οδηγίες στρατηγικής υλοποίησης για την γεωργία μειωμένων εισροών. Το Πακέτο Εργασίας 4 διαρθρώνεται σε πέντε Δράσεις: - Δράση 4.1: Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού και εργαλείων πληροφόρησης στην Ελλάδα, - Δράση 4.2: Πιλοτική εφαρμογή στην Ελλάδα, - Δράση 4.3: Εκτίμηση της ποιότητας των προϊόντων, - Δράση 4.4: Παροχή κατάλληλου εξοπλισμού και εργαλείων πληροφόρησης στην Βουλγαρία, - Δράση 4.5: Πιλοτική εφαρμογή στην Βουλγαρία. http://agrolessproject.eu/index.php/el/