Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

Η εταιρεία ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. στα πλαίσια της προσπάθειας της να συμβάλει στην διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015.

Το ISO 14001 αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει ως κύριο στόχο η κάθε επιχείρηση να μειώσει την περιβαλλοντική της επίδραση και να βελτιώσει την περιβαλλοντική της απόδοση με τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

services_pdf: