Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015

Η ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. εφαρμόζει η ίδια εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008, από το 2006.

Το ISO 9001 αποτελεί πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας και καθορίζει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μια επιχείρηση ώστε το τελικό προϊόν (ή υπηρεσία) να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πελατών της και των ενδιαφερόμενων μερών.