ΧΟΙΡΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στο σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής
Προϋπολογισμός: 1.020.000 ευρώ
Ανάδοχος: ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε., ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Το έργο είχε ως στόχο τη βελτιστοποίηση του προτύπου AGRO 3 και την περαιτέρω εξειδίκευση των κανόνων και των προδιαγραφών που θα πρέπει να ακολουθούνται για την παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων και υλοποιήθηκε σε τρεις αντιπροσωπευτικές για την χοιροτροφία περιοχές της χώρας:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ
Ιωάννινα 1 850
Πρέβεζα 2 950
Καρδίτσα 5 1330
ΣΥΝΟΛΟ 8 3.130