ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα του AGROCERT είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, σύμφωνα με...

Το πρότυπο AGRO 3 έχει εκπονηθεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.). Με την εφαρμογή του παρόντος...

Το πρότυπο AGRO 4 έχει εκπονηθεί από τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.). Με την εφαρμογή του παρόντος παρέχεται...

Το GLOBALGAP είναι πρωτόκολλο παραγωγής που βασίζεται στις Αρχές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (G.A.P) και προέρχεται από μια πρωτοβουλία των μεγαλύτερων...

Το πρόγραμμα SQF δρομολογήθηκε το 1995 και είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας & Ασφάλειας Τροφίμων, με σκοπό την κάλυψη...

Το πρότυπο QS – Quality Scheme for food, αποτελεί ένα πολλαπλών επιπέδων σύστημα διασφάλισης ποιότητας για τα τρόφιμα, μέσω του ελέγχου όλης της...

Τα βιολογικά προϊόντα ελέγχονται και πιστοποιούνται με βάση νομοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίες του ΄90. Η εξέλιξη της...

Ως Οργάνωση Παραγωγών (ΟΠ), αναγνωρίζεται κάθε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ή σαφώς οριζόμενο μέρος ενός νομικού προσώπου με εμπορική...

Οι Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) δύναται να σχηματιστούν και να εγκριθούν σύμφωνα με την εφαρμογή του...