ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το πρότυπο αυτό δύναται να εφαρμοστεί σε κάθε είδος δραστηριότητας και σε κάθε μέγεθος οργανισμού δεδομένου ότι κάθε επιχείρηση επηρεάζει σε μικρό/μεγάλο βαθμό...

Το Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) είναι ένας μηχανισμός για την εκούσια συμμετοχή των Οργανισμών σε ένα Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης...