Οργάνωση της εταιρείας

Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης που περιλαμβάνει τους τομείς:

  • Διοίκησης οικονομικής παρακολούθησης.
  • Διαχείρισης.
  • Δημοσίων σχέσεων.
  • Πωλήσεων.
  • Marketing.

Τμήμα ανάπτυξης και εφαρμογών που περιλαμβάνει τους τομείς:

  • Εφαρμογών συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.
  • Μελετών – ερευνών αγροπεριβαλλοντικού χώρου.
  • Αναπτυξιακών προγραμμάτων επενδύσεων πρωτοβουλιών.
  • Διαχείρισης αγροτικής παραγωγής και αγροτοβιομηχανικών εκμεταλλεύσεων.
  • Εκπαίδευσης.