Ιστορική Αναδρομή

2002: Η εταιρία ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε ιδρύθηκε το 2002 με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

2002: Η εταιρία αναπτύσσει και εφαρμόζει συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης της σειράς AGRO2 και του πρωτοκόλλου EUREPGAP στη φυτική παραγωγή.

2004: Αναλαμβάνει τη σύνταξη της εξειδίκευσης του προτύπου AGRO2-1, 2-2 για τις καλλιέργειες μηλοειδών-τομάτας-βαμβακιού. Αναλαμβάνει τη σύνταξη της εξειδίκευσης του προτύπου AGRO3 για τη διασφάλιση της ποιότητας του χοίρειου κρέατος. Αναλαμβάνει τη σύνταξη της εξειδίκευσης της προδιαγραφής AGRO5.1 για τη διασφάλιση της ποιότητας του βόειου κρέατος.

2005: Αναπτύσσει και εφαρμόζει συστήματα διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας και περιβάλλοντος σε όλο το αγροδιατροφικό χώρο και το ευρύτερο περιβάλλον του.

2006: Λαμβάνει πιστοποίηση για της παρεχόμενες υπηρεσίες της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2000 (Αρ. Πιστ/κου: 570/Δ/2006).

2008: Εντάσσεται ως δομή στο μητρώο γεωργικών συμβούλων.

2009: Υλοποιεί πρόγραμμα LIFE EcoPest με σκοπό το σχεδιασμό για την Προσαρμογή των Αρχών της Ορθολογικής Χρήσης των Γεωργικών Φαρμάκων κατά την Εφαρμογή τους σε ένα Ευάλωτο Οικοσύστημα. Αναπτύσσει και εφαρμόζει τον κανονισμό περί μη χρήσης γενετικώς τροποποιημένων προϊόντων (GMO Free) σε προϊόντα αλευροβιομηχανίας. Αναπτύσσει της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήματος (ECOLABEL) σε προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας.

2011: Συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του AGROCERT- Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. για τις καλλιέργειες μηλοειδών και τομάτας για την εκπόνηση νέων προτύπων σχετικών με το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

2012: Βασικός εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ" που εκτελεί την Πράξη "Κοινωνικό Δίκτυο Ένταξης στην Αγροτική Οικονομία για το Κιλκίς- Αειφορική", με κωδικό ΟΠΣ "376010", Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες ΤΟΠΕΚΟ.

2013: Ως μέλος της Ένωσης των Εταιρειών "Όμικρον Σχεδιασμός, Μελέτη και Διαχείριση Περιβαλλοντικών και Τεχνικών Έργων Ε.Π.Ε. και  ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών Υποστήριξης Αγροπεριβαλλοντικού Χώρου", Ανάδοχος για το έργο " Τεχνικός Σύμβουλος για το Μέτρο 221 Πρώτη Δάσωση Γεωργικών Γαιών στο ΠΑΑ 2007-2013" που προκυρήχτηκε απο την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του προγράμματος " Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013".

2013:Υπεργολάβος του Έργου " Υλοποίηση Δράσεων 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1 και 4.2" στο πλαίσιο του Έργου "Fostering Cooperation and Mobilization Composing economic clusters" με το ακρωνύμιο " InCommon", που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος IPA " Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013" στο Επιμελητήριο Γρεβενών.

2014: Υπεργολάβος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος για το έργο "AGROLESS- JOINT REFERENCE STRATEGIES FOR RYRAL ACTIVITIES OF REDUCED INPUTS" (B3.11.02), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας " ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013" για την υλοποίηση της Δράσης 4.2 & 4.3.

2015:Φορέας Υλοποίησης του Πιλοτικού Προγράμματος CSF " Πιστοποιημένη παραγωγή FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές" που αφορά την εφαρμογή Ιδιωτικού Πρωτοκόλλου του τομέα Επιστήμης Γεωργίας της Bayer Hellas ΑΒΕΕ, από συνεργαζόμενους παραγωγούς και εκκοκκιστήρια.

2016: Ανάδοχος του έργου "Μελέτη των Προοπτικών Ανάπτυξης των Κλάδων Μεταποίησης του Βάμβακος στην Ελλάδα" που ανατέθηκε απο το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Διέυθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής.