ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Σκοπός του προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόλησή τους με τη...

Σκοπός προγράμματος «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» είναι ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η βελτίωση της συνολικής τους επίδοσης...

Στόχος του Προγράμματος είναι η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της...

Ο «ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ» έχει ως στόχο να βοηθάει τον παραγωγό στη βελτίωση της θέσης του σε σχέση με τα πρότυπα της πολλαπλής συμμόρφωσης που...

Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών μέσω...

Σχεδιασμός, Υποβολή, Παρακολούθηση, Διαχείριση και Υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων του πρωτογενούς και δευτερογενούς αγροδιατροφικού τομέα, στα πλαίσια Αναπτυξιακών...

Βασικός στόχος των μελετών σκοπιμότητας / βιωσιμότητας (feasibility studies) είναι να καθορίζουν και να ποσοτικοποιούν το κόστος και τις ωφέλειες των επενδυτικών...

Η εκπόνηση κλαδικών μελετών απαιτείται προκειμένου να καθοριστεί η στρατηγική ενός κλάδου της οικονομίας και να ληφθούν οι κατάλληλες θεσμικές, υποστηρικτικές, και...

Ως «Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης - ΠΟΠ» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται...

Στοχεύουν στην διερεύνηση όλων των παραμέτρων του φυσικού περιβάλλοντος που επηρεάζονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς και των μεθόδων που...