ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στο σύστημα διαχείρισης για τη διασφάλιση της ποιότητας του βόειου κρέατος ολοκληρωμένης διαχείρισης παραγωγής
Προϋπολογισμός: 980.000 ευρώ
Ανάδοχος: ΒΑΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

Το έργο είχε ως στόχο τη σύνταξη των Εξειδικευμένων Πρωτοκόλλων - Τεχνικών Οδηγιών που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τη διαδικασία παραγωγής «Κρέατος Μόσχου Ποιότητας» προκειμένου να πιστοποιηθεί και β) την κατάρτιση Εξειδικευμένων Πρωτοκόλλων - Τεχνικών Οδηγιών με ελάχιστες προδιαγραφές για την προαιρετική ένδειξη «Κρέας Μόσχου Ελευθέρας Βοσκής».

Υλοποιήθηκε σε τρεις αντιπροσωπευτικές για την βοοτροφία περιοχές της χώρας:

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙΔΩΝ
Ήπειρος (Ιωάννινα) 13 2.530
Θεσσαλία (Λάρισα) 3 705
Κεντρική Μακεδονία (Ημαθία Κιλκίς) 17 1.610
ΣΥΝΟΛΟ 33 4.845