ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Στόχος του προγράμματος είναι η προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών μέσω:

  • της μείωσης των εφαρμοζόμενων λιπασμάτων σε σχέση με τα προβλεπόμενα στα αντίστοιχα Προγράμματα Δράσης
  • της μείωσης της κατανάλωσης νερού
  • της δημιουργίας χώρων οικολογικής αντιστάθμισης.