Προϋποθέσεις για την είσπραξη της πρόσθετης ενίσχυσης για τις Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ΠΟΠ)

Date: 
Τρίτη, 25 September 2012

Σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 426/2012 της Επιτροπής για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής (Prasines Elies Chalkidikis) (ΠΟΠ)], η συγκομιδή του ελαιοκάρπου πραγματοποιείται κατά το χρονικό διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 10-15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Επίσης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 261611/07 (ΦΕΚ 406 Β/22-3-2007) ΚΥΑ κάθε ενδιαφερόμενος να παράγει ή/και να συσκευάσει, με σκοπό την εμπορία, γεωργικά προϊόντα ή τρόφιμα ΠΟΠ και ΠΓΕ ή/και να χρησιμοποιήσει καταχωρισμένες ονομασίες, ενδείξεις, το κοινοτικό σύμβολο καθώς και το σήμα του ΟΠΕΓΕΠ, εντάσσεται στο σύστημα ελέγχου του ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT (πλέον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) κατόπιν σχετικής έγκρισης μετά από επιτόπιο έλεγχο και εγγράφεται στο «Μητρώο Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων» ή/και στο «Μητρώο Δικαιούχων Χρήσης Ενδείξεων ΠΟΠ ή ΠΓΕ» που τηρεί ο ΟΠΕΓΕΠ – AGROCERT (πλέον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ). Για να δικαιούνται οι ελαιοπαραγωγοί της Χαλκιδικής την ειδική στήριξη του Μέτρου 1 (πρόσθετη ενίσχυση) του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ποιοτικό παρακράτημα) σύμφωνα με τα ισχύοντα (υπ΄ αριθμ. 263343/13-5-2010 ΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 778, επειδή δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα η ΥΑ για την ελαιοκομική περίοδο 2012/2013) θα πρέπει: α) Να εφαρμόζουν Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, βάσει των εθνικών προτύπων AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 του ΟΠΕΓΕΠ − AGROCERT (πλέον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) και των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών ή τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία και κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης να διαθέτουν πιστοποιητικό εν ισχύ. β) Να παραδίδουν τον ελαιόκαρπο σε πιστοποιημένες από τον ΟΠΕΓΕΠ − AGROCERT (πλέον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ), σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 261611/2007 απόφασης, επιχειρήσεις (μονάδες μεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς). Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει επιπλέον να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις κανονιστικές διατάξεις σχετικά με τη τήρηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων που βασίζεται στις αρχές HΑCCP και τεκμηριώνεται με τη λήψη του πιστοποιητικού συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005. γ) Οι γεωργοί οι οποίοι επιθυμούν να είναι δικαιούχοι της ειδικής στήριξης του άρθρου 4 της αρ. 262345/22−03−2010 Κ.Υ.Α, δηλώνουν συμμετοχή στο εν λόγω καθεστώς, σε ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης. δ) Το ποσό της ενίσχυσης χορηγείται στους δικαιούχους ως ενίσχυση/εκτάριο σε ετήσια βάση. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ. Το ακριβές ύψος, της ανά εκτάριο πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών για κάθε έτος, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την υποβολή και τον έλεγχο των αιτήσεων των γεωργών. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 262345/22-3-2010 (ΦΕΚ Β΄ 323) ΚΥΑ δεν είναι δικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών όσοι γεωργοί συγχρηματοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος ενίσχυσης στο πλαίσιο των δράσεων 2.1. και 2.2. του μέτρου 132 (Συμμετοχή Γεωργών σε Συστήματα για την Ποιότητα Τροφίμων) ή/και της δράσης 1.1. (Βιολογική Γεωργία) του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013.